L’IET ORDRE DE PUBLICACIÓ / 1555 / 2016, DE 29 DE SETEMBRE, PEL QUAL ÉS MODIFICAR-LES ACCIONS DE LA CORPORACIÓ DE RESERVES ESTRATÈGIQUES DE PRODUCTES OLI CORRESPONENT A L EXERCICI 2016 APROVAT PER ORDRE IET / 2839 / 2015, DE 23 DE DESEMBRE.

Fecha publicación: 3 octubre, 2016
Autor: Arola

El passat dissabte 1 d’octubre de 2016, s’ha publicat a la Gaseta Oficial 238, l’ordre IET / 1555 / 2016, de 29 de setembre, pel qual és modificar-les accions de la Corporació de reserves estratègiques de l’oli productes corresponents a l’exercici 2016 aprovat per ordre IET / 2839 / 2015, de 23 de desembre.

Durant l’any 2016 és produït variacions significatives en alguns d’ells hipòtesi considerades en el pressupost de la Corporació per al 2016, que es va prendre com a base per a l’aprovació de les taxes per a l’any citat.

Encara que el pressupost elaborat i aprovat l’any 2015 2016 va resultar ser molt ajustada a la realitat d’aquest any, des del costat de despesa que hi ha hagut una reducció en costos financers com a resultat d’una evolució de l’euríbor per sota d’espera i demana una desviació a la disminució en el compte d’ingressos a causa de la reducció del manteniment dia addicional , encara que el rendiment de les vendes ha estat segons pressupost.

Com a conseqüència de tot anterior, s’ha produït un excés de recaptació de fons en relació amb el cost de les activitats, que fa de la modificació a la baixa de les taxes que correspon pagar a NUCLIS durant el 2016, aplicable a les vendes o consum a partir del mes de setembre del 2016 inclòs, amb excepció d’ells corresponen a ells gasos liquats del petroli i del gas natural que es manté sense canvis.

SUBJECTES OBLIGATS a MANTENIR ESTOC MÍNIM SEGURETAT de PRODUCTES derivats del PETROLI abonarà a reserves estratègiques de la Corporació de derivats del petroli les tarifes següents:

Aquesta ordre produirà efectes des del dia següent de la publicació en el butlletí oficial, i fins que publiqueu les quotes corresponents a l’any 2017, sense perjudici de les adaptacions que van ser necessària a practicar en declaracions i pagament de les quotes.

Assenyalar Les on vostè pot tenir accés directe a la resolució, en el qual trobareu tota la informació sobre l’enllaç:
https://www.BOE.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8965.pdf

Sense altre particular, prendre aquesta oportunitat d’enviar un cordial salutació si necessiteu més informació, contacteu amb el nostre departament jurídic directament.

Relacionados

Le estábamos esperando.
¿Dónde nos vemos?